Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ANKA LOOK. http://ankalook.pl/.
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresemhttp://ankalook.pl/. za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk Goniembice 13 64-111 Lipno, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz .U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.      
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://ankalook.pl/
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dostępny pod adresem sklep internetowy http://ankalook.pl/ prowadzony jest przez Annę Firlej-Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANKA LOOK zarejestrowana pod; NIP 697-209-80-18 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane adresowe:

ANKA LOOK

Anna Firlej-Kowalczyk

Goniembice 13, 64-111 Lipno

NIP: 6972098018

REGON: 411546028

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; http://ankalook.pl/;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych;
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu; http://ankalook.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Dokonanie zakupu w sklepie nie wymaga rejestracji w sklepie.
 2. Firma ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk.
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową; http://ankalook.pl/ dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów, w tym kosztów dostawy.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

Dostawa

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem; firmy kurierskiej, lub odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Rodzaje i ceny dostawy:
 1. InPost Kurier 16zł czas dostawy 1-2 dni robocze
 2. InPost paczkomat 14zł czas dostawy 1-2 dni robocze
 3. InPost Kurier płatność za pobraniem 18zł 1-2 dni robocze
 4. Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu i wpłaty na konto bankowe
 • Dostawa darmowa przy zamówieniu od 300 zł.
 • Dostawa towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Dostawa odbywa się przesyłką kurierską Klientowi, wraz z przesyłką zostanie dołączony dowód sprzedaży (rachunek).
 • Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 1. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie poinformować o tym ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk.

Ceny i metody płatności

 1. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  1. przelewem bankowym - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu nie póżniej niż 1 do 3 dni roboczych od daty wpływu środków na konto sklepu. W tytule Klient jest zobowiązany podać numer zamówienia. Wpłaty dokonujemy na nr konta: mBank 29114020040000340280848886 ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk, Goniembice 13, 64-111 Lipno.
  2. przelewem Paynow – z zastrzeżeniem że realizacja rozpoczyna się po potwierdzeniu realizacji transakcji nie póżniej niż 1 do 3 dni roboczych.
  3. płatności za pobraniem - przy odbiorze przesyłki w przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, realizacja rozpoczyna się nie póżniej niż 1 do 3 dni roboczych.         

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: płatność ,,za pobraniem” wobec Klienta który nie odbierze kolejno dwóch wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Przywrócenie formy dokonania zapłaty ,, płatność przy odbiorze dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia po dokonaniu z zapłaty przelewem bankowym.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu zrt.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin od odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (np .pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat ze zwrotem pieniędzy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot rzeczy następuje w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk, Goniembice 13, 64-111 Lipno. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. Zwracany przez klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Firma ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk, Goniembice 13, 64-111 Lipno, e-mail pod adres;sklep@ankalook.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Firma ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Reklamacje należy kierować na adres:
ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk
Goniembice13, 64-111 Lipno,
sklep@ankalook.pl

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Firma ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk, Goniembice 13, 64-111 Lipno, e-mail pod adres;sklep@ankalook.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Firma ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez ANKA LOOK, Anna Firlej-Kowalczyk z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez Anka Look, Anna Firlej-Kowalczyk w celu złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, oraz jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach w celu przesłania Ci newslettera.
 4. Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.
 5. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email;sklep@ankalook.pl
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępniania może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 7. Z chwilą rejestracji na stronie; http://ankalook.pl/ Oświadczam, że zostałam(em) poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt: w formie elektronicznej, na adres;sklep@ankalook.pl w formie pisemnej, na adres; Goniembice13, 64-111 Lipno. Masz prawo otrzymać dane Cię dotyczące w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art.20 ust. 1 RODO).
 8. Sprzedawca stosuje pliki ,,cookies”. Informacje zebrane przy pomocy, cookies” pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji i Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłącznie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików ,,cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ANKA LOOK Anna Firlej-Kowalczyk a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Anka LOOK Anna Firlej-Kowalczyk
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Warunki subskrypcji newslettera.

 1. Korzystanie z Newslettera nastepuje po podaniu w widocznym w sklepie polu ,, Zapisz się do newsletter” adres poczty e-mail na który ma być wysłany Newsletter i kliknięciu polu ze znakiem ,,Zapisz się”.
 2. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne.
 3. Usługa Newsslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zapisujący się ma możliwość wypisania się z newslettera przez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego.